Trawsnewid Ymchwil yn Ymarfer sy'n Canolbwyntio ar Atebion

gan Lyn Sharratt

Erthygl a gyhoeddwyd yn Prif Gysylltiadau • Haf 2023 • Cyfrol 26 • Rhifyn 3

Trawsnewid Ymchwil yn Ymarfer sy'n Canolbwyntio ar Atebion

Daeth y rhan fwyaf ohonom i fyd addysg fel ymarferwyr – i addysgu, i ddysgu, i newid trywydd bywyd ein myfyrwyr, gan gynnwys y rhai a oedd yn cael yr anhawster mwyaf. Ar hyd y ffordd, cyflwynwyd llawer i Sefydliadau sy'n Dysgu a dysgwyd i arwain oddi mewn iddynt. Ond a ydym ni wir yn deall yr ymchwil LO sy'n sail i “yr hyn sydd bwysicaf ym maes dysgu, addysgu ac arwain,” fel y gallwn roi nodau dysgu pob myfyriwr a phob athro sy'n addysgu yn y ffordd orau bosibl ar waith yn ein hysgolion? Hynny yw, polisi addysg cynhwysol sydd wedi'i gynllunio i groesawu cyfleoedd dysgu teg i bawb yn cael ei wreiddio'n gadarn ym mhob ystafell ddosbarth K-12.

Mae Sefydliadau sy'n Dysgu yn adeiladu gwybodaeth a dealltwriaeth yn gymdeithasol, gan wella gallu unigolion a grwpiau i ddatrys problemau a chyflawni dibenion y sefydliad. Mae ymchwil LO yn cynnig mewnwelediadau a all arwain at atebion unigol a chyfunol ar gyfer systemau ac ysgolion (Sharratt, 1996).

Mae'r erthygl hon yn archwilio sut mae system un ysgol yn esblygu i fod yn Sefydliad Dysgu deinamig ac yn troi ymchwil yn arfer sy'n canolbwyntio ar atebion.

Mae Addysg Gatholig De Awstralia, CESA, yn cynnwys dwy Esgobaeth Gatholig, sydd wedi ymrwymo i strategaethau system sy'n arwain eu gwaith ar draws 103 o ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae eu pwrpas moesol yn sicrhau bod pob myfyriwr yn dysgu i'w lawn botensial fel y gallant raddio i fyd lle gallant wneud gwahaniaeth yn seiliedig ar werthoedd a chredoau eu haddysg Gatholig.

Yn 2020, dechreuodd uwch arweinwyr CESA weithio gyda thîm CLARITY Learning Suite (CLS) a minnau i feithrin Dysgu Proffesiynol fel bod pob arweinydd system, arweinydd ysgol ac athro arweiniol yn perthyn i garfan, gan symud ymlaen trwy CLS ar eu cyflymder eu hunain.

GWELEDIGAETH

Damcaniaeth – Mae ymchwil (Sharratt, 2019) yn adlewyrchu’r gred bod gweledigaeth gynaliadwy ar gyfer gwaith gwella systemau ac ysgolion:

 • Yn cael ei adeiladu trwy gonsensws
 • Yn cael ei ddeall gan bob athro, arweinydd, staff cymorth, myfyrwyr a rhieni
 • Meithrin ymrwymiad clir i ddysgu gan bawb i bawb
 • Yn ymwneud â gwelliant POB myfyriwr fel y pwrpas moesol
 • Wedi'i alinio o system i ysgolion i'r gymuned ac yn ôl eto
 • Symud y ffocws o 'wneud' i 'ddysgu' gyda'i gilydd
 • Yn cofleidio tegwch a rhagoriaeth a gymedrolir gan safiad agored-i-ddysgu, llesiant diwyro

Ymarfer yn CESA – Gofynnodd arweinwyr CESA, a chylchu yn ôl i ofyn eto: A oes gennym dystiolaeth i brofi ein bod yn credu:

 • Gall pob myfyriwr ddysgu o gael yr amser a'r gefnogaeth gywir?
 • Gall pob athro addysgu o gael y cymorth cywir?
 • Mewn disgwyliadau uchel i bawb sy'n cynnig ymyrraeth gynnar a pharhaus?
 • Gall pawb fynegi pam eu bod yn dysgu, addysgu ac arwain y ffordd y maent? (Sharratt a Fullan, 2012 a 2022)

STRWYTHUR

Damcaniaeth – Strwythur sy'n gyrru ymddygiad. Mae ymchwil yn dangos bod fframwaith a brofwyd gan dystiolaeth sy'n amlinellu camau gweithredu yn benodol yn strwythur angenrheidiol ar gyfer hunanasesu arweinwyr a myfyrio ar welliant. Mae Ffigur 1 yn dangos y 14 Paramedr Gwella Systemau ac Ysgolion (Sharratt a Fullan, 2012, 2022; Sharratt, 2019).

Ymarfer yn CESA - Mae pawb yn arweinydd a holl arweinwyr CESA:

 • Gwreiddio’r Fframwaith 14 Paramedr ym mhob ysgol a’u defnyddio fel lens barhaus i fyfyrio ar weithrediad
 • Defnyddio amrywiol ddulliau cyfathrebu (cylchlythyrau, podlediadau, gweminarau, fideos, vignettes) i atgyfnerthu credoau cyffredin y weledigaeth, iaith gyffredin a sut roedd strwythurau’n cael eu hailddiffinio
 • Sicrhau bod arweinwyr ac athrawon yn cael amser yn y diwrnod ysgol, ar draws paneli, i gynnal Teithiau Dysgu a Sgyrsiau i ofyn y 5 Cwestiwn i fyfyrwyr:
  1. Beth ydych chi'n ei ddysgu? Pam?
  2. Sut ydych chi'n dod ymlaen yn y dysgu hwnnw?
  3. Sut wyt ti'n gwybod?
  4. Sut gallwch chi wella?
  5. Ble wyt ti'n mynd am help?

STRATEGAETH

Damcaniaeth – Bydd tensiwn creadigol o fewn sefydliadau yn gorfodi ffurf (strwythur) i ddilyn swyddogaeth (strategaeth). Llwyddiant
ym myd newid, mae angen i arweinwyr strategol allu addasu (Sharratt, 2019). Mae arwain ymdopi â phroblemau wrth wraidd rheoli newid yn llwyddiannus. Gyda llif parhaus technoleg newydd, mae angen i gynllunio gynnwys athrawon: nodi eu hanghenion eu hunain a dod yn gyfarwydd â rhaglenni meddalwedd etifeddol a newydd a datblygu hyder yn eu defnyddio (Sharratt & Planche, 2016).

Ymarfer yn CESA – Bu arweinwyr strategol yn CESA yn ystyried ymchwil LO, ac wedi cynllunio’n ofalus i weithredu’r Fframwaith 14 Paramedr, mewn carfannau, trwy:

 • Modelu sgyrsiau cadarn a dod â 'myfyrwyr rhyfedd' i gyfarfodydd rheoli achosion trwy samplau gwaith
 • Gwerthuso cynnydd yn rheolaidd wrth feithrin gallu ac ymgorffori strategaethau pob athro i addysgu pob myfyriwr
 • Canolbwyntio ar addysgu o safon ym mhob ystafell ddosbarth
 • Ymgorffori 'Eraill Gwybodus' lluosog ym mhob ysgol
 • Integreiddio PL yn y lefelau uchaf o benderfyniadau sefydliadol
 • Sicrhau ffocws di-baid ar fyfyrwyr yn teimlo’n ddiogel,
  eu croesawu, eu derbyn a'u hysbrydoli yn eu dysgu

ADNODDAU

Damcaniaeth – Mewn Sefydliadau sy'n Dysgu, mae'n hanfodol bod adnoddau 'yn hygyrch i bawb'. Mae angen amser ar addysgwyr i fireinio eu sgiliau, i arbrofi ag arferion newydd, ac i fyfyrio ar yr hyn y maent wedi bod yn ei ddysgu a sut y bydd yn helpu mewn tasgau yn y dyfodol. Mae technoleg yn helpu addysgwyr i ddefnyddio eu hamser yn fwy cynhyrchiol a chreadigol. Mae ymchwil yn dangos bod yn rhaid i adnoddau:

 • Byddwch yn 'iawn,' 'mewn union bryd' ac wedi'u dosbarthu'n deg
 • Adlewyrchu cymuned y dysgwyr
 • Cynhwyswch 'amser' i ddysgu gyda'ch gilydd
 • Manteisiwch ar offer ar-lein ar gyfer dysgu myfyriol, cydweithredol, hunan-gyflym
 • Sicrhau bod dysgu cydweithredol yn cael ei wella mewn strwythur ar-lein

Ymarfer yn CESA – Mae arweinwyr ac athrawon ar draws CESA yn cael mynediad i adnoddau aml-ddimensiwn sy’n cefnogi eu haddysgu a’u dysgu i greu diwylliant dysgu dilys ac amrywiol.

DIWYLLIANT

Damcaniaeth – Mae newid mewn addysgu yn gofyn am drawsnewid mawr yn niwylliant ysgol. Sylweddolodd arweinwyr CESA fod angen iddynt fod yn gyfryngau newid trwy ddathlu amrywiaeth ac agor llwybrau cynwysoldeb i sicrhau bod tegwch yn golygu 'pawb'.

Ymarfer yn CESA – Arweinwyr systemau ac ysgolion yn arwain newid diwylliannol drwy:

 • Gadael teitlau ac egos wrth y drws cyn ymuno â sesiynau dysgu
 • Sefydlu, disgwyl a chwilio am arwyddion gweladwy o 'Godau Ymddygiad' cynhwysol
 • Meithrin amgylchedd dysgu cydweithredol trwy rannu anfeirniadol
 • Cydnabod a dathlu enillion bach mewn enillion dysgu
 • Arafu prosesau meddwl a gwneud penderfyniadau i fod yn ymwybodol o ragdybiaethau a'u herio
 • Dysgu o brofiadau 'methu'n gyflym' a chwilio am syniadau newydd o fewn a thu allan i systemau ac ysgolion
 • Hyfforddiant mewn technoleg a grymuso athrawon gyda dysgu proffesiynol o safon

EFFAITH!

Mae Arweinwyr Sefydliadau sy’n Dysgu yn meithrin hinsawdd lle mae cymryd risg ac ymholi yn cael eu galluogi gan y diwylliant y maent yn ei greu – diwylliant o gefnogaeth i berthnasoedd sy’n annog dod ynghyd fel cymuned o ddysgwyr ar sail gweledigaeth a phwrpas unigol. Roedd defnyddio ymchwil a CLS fel offeryn wedi grymuso arweinwyr ac athrawon CESA i gymryd rhan mewn DP sy’n: barhaus, wedi’i phrofi gan dystiolaeth, yn gynaliadwy, yn gydweithredol, yn amserol ac yn hygyrch i bawb. Drwy ddal eu nerfau ac aros ar y cwrs, mae aelodau staff CESA wedi symud o dda i wych i ddod yn arweinwyr newid ac athrawon rhagorol.


Lyn Sharratt, Ed D. Goruchwyliwr Interniaeth, Sefydliad Astudiaethau Addysg Ontario, Toronto, Canada.
Cymrawd Er Anrhydedd, Prifysgol Melbourne, Ysgol Addysg i Raddedigion, Awstralia.

Erthygl a gyhoeddwyd yn Prif Gysylltiadau • Haf 2023 • Cyfrol 26 • Rhifyn 3