AbertaweWEB

Adroddiad ar y Prosiect Arwain Dysgu Cydweithredol yng Nghymru yn cael ei ryddhau

Roedd 'Arwain Dysgu Cydweithredol' (LCL) yn brosiect datblygu ac ymchwil (D ac R) dwy flynedd, a gefnogwyd gan y rhanbarthau yng Nghymru, a oedd yn canolbwyntio ar waith Dr Lyn Sharratt. Roedd y prosiect LCL yn cysylltu'n ganolog â'r cyd-destun polisi cyfoes yng Nghymru hy, 'Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu' 1, y cwricwlwm newydd2, y Safonau Proffesiynol Cenedlaethol3 a'r 'Genhadaeth Genedlaethol'4. Prif nod y gwaith LCL oedd cyfrannu at feithrin gallu pedagogaidd yng Nghymru a chefnogi gweithwyr proffesiynol yn eu gwaith gwella ysgolion.

Nod y Prosiect LCL oedd adeiladu gwybodaeth addysgeg a gallu addysgu o fewn ysgolion Cymru, ac ar draws y system yng Nghymru, trwy broses o hyfforddiant pwrpasol gan Dr Sharratt a ddilynwyd gan gyfnodau dwys o weithgarwch cydweithredol yn ysgolion y prosiect a rhyngddynt. Arweiniwyd ysgolion yn eu prosesau ymholi ac arloesi gan y '14 Paramedr' a amlinellwyd yn y testun "Eglurder: Beth sy'n Bwysig FWYAF mewn Dysgu, Addysgu ac Arwain".

Crynodeb Gweithredol

 • Mae'r prosiect LCL, sy'n seiliedig ar waith Dr Lyn Sharratt, wedi gwneud cyfraniad cadarnhaol a pharhaol i wybodaeth addysgeg yng Nghymru.
 • Mae'r gwaith LCL wedi cyfrannu gwybodaeth gyfarwyddiadol newydd sy'n parhau i lywio a chefnogi'r gwaith gwella parhaus o fewn ysgolion Cymru.
 • Sicrhawyd adeiladu gwybodaeth addysgeg mewn ysgolion, trwy waith LCL, trwy rannu a defnydd gweithredol o offer CLARITY penodol.
 • Mae'r prosiect LCL wedi dangos bod cysylltiadau cryf a gorgyffwrdd sylweddol rhwng y 14 Paramedr a'r model 'Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu' yng Nghymru.
 • Mae’r 14 Paramedr yn cynnig fframwaith posibl a allai gefnogi’r gwaith parhaus o weithredu SLO yn ysgolion Cymru.
 • Roedd cydweithio effeithiol yn nodwedd allweddol o'r prosiect ac yn ffactor allweddol yn ei gynnydd.
 • Bu cefnogaeth traws-ranbarthol a chydweithio lleol yn elfen hollbwysig o lwyddiant y prosiect.
 • Roedd cymorth traws-ranbarthol yn cynnig llwyfan proffesiynol cryf ar gyfer parhau â’r gwaith yn ystod Covid 19 ac yn darparu seilwaith hanfodol ar gyfer gwireddu’r prosiect.
 • Roedd cefnogaeth gydweithredol, a phroffesiynoldeb yr holl arweinwyr system, trwy gydol y prosiect, yn rhagorol ac roedd eu rôl cyd-gyflawni yn sicrhau bod gwaith LCL yn aros ar y trywydd iawn.
 • Mae’r rhestr chwarae o weminarau wedi’u recordio (a ddatblygwyd rhwng Ionawr 2021 a Mehefin 2021) yn adnodd etifeddiaeth ar gyfer pob ysgol ledled Cymru.
 • Mae ymrwymiad di-ffael Dr Sharratt a'r timau cyflawni rhanbarthol wedi cynnal momentwm y gwaith LCL. Roedd eu proffesiynoldeb yn golygu bod yr ysgolion yn ymgysylltu â dysgu LCL, hyd yn oed ar yr adegau mwyaf heriol.
 • Mae'r gwaith LCL yn ysgolion Cymru yn parhau er bod y prosiect wedi dod i ben yn ffurfiol. Mae parhad o’r fath yn awgrymu bod cyfleoedd gwirioneddol i ehangu’r gwaith hwn ac i gynnwys hyd yn oed mwy o ysgolion yng Nghymru yn y daith addysgeg hon.
 • Mae ysgolion Cymru bellach yn cyflwyno mewn digwyddiadau rhyngwladol ac yn rhannu eu gwaith LCL gydag ysgolion, mewn llawer o wahanol wledydd.

Gallwch hefyd weld y fideo o Alma Harris yn siarad am y prosiect yma.